Logo LouLou

Zapisz się do newslettera i zyskaj

5% ZNIŻKI

na pierwsze zakupy!

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami i promocjami!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Lou Lou Agnieszka Begier z siedzibą w Suchym Lesie przy ul Obornickiej 8a, Jelonek, na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego www.loulou.com.pl;
 2.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.loulou.com.pl;
 4.      Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.loulou.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5.      Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym lub Salonie;
 6.      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.loulou.com.pla Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7.      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9.      Ustawa o ochronie danych osobowych –  ustawa  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 10.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne
2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.loulou.com.pl.
2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 z dnia 18 lipca 20012 r. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3.  Sklep internetowy działający pod adresem
www.loulou.com.pl prowadzony jest przez Lou Lou Agnieszka Begier:

Dane rejestrowe:
Lou Lou Agnieszka Begier
ul. Obornicka 8a, Jelonek, 62-002 Suchy Las
Regon: 301116793
NIP: 6060069197

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres korespondencyjny:
Lou Lou Agnieszka Begier
ul. Obornicka 8a, Jelonek, 62-002 Suchy Las

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
www.loulou.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Zamawiający może dokonać zakupów rejestrując się w systemie sklepu lub bez rejestracji.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędne do realizacji złożonego Zamówienia.
3.4. Administrator serwisu 
www.loulou.com.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez
www.loulou.com.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora
www.loulou.com.pl
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu
www.loulou.com.pl, Administrator sklep internetowego podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.loulou.pl,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Dane osobowe

4.1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych klientów, użytkowników Sklepu internetowego jest Lou Lou Agnieszka Begier , z siedzibą w:  62-002 Suchy Las ul. Obornicka 8a. Dane osobowe klientów przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych w celu realizacji i dostawy zamówienia jest obowiązkowe.
4.2. Dane osobowe przetwarzane są także w celach marketingowych, w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym. Zgoda osób na ten jest dobrowolna. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) klient, użytkownik Sklepu internetowego   ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.


V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową
www.loulou.com.pl, dokonać wyboru z oferty sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 •          przedmiotu zamówienia,
 •          jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 •          wybranej metody płatności,
 •          wybranego sposobu dostawy,

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lou Lou Agnieszka Begier  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej "Rozpoczęliśmy realizację Twojego zamówienia nr xxx." Wiadomość ta stanowi jednocześnie potwierdzenie poprawnej weryfikacji danych zawartych w Zamówieniu.
5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub w formularzu rejestracyjnym.
6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką Poczty Polskiej. Dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty dostępne są także w zakładce Koszty przesyłki.  
6.3.  Na stronach Sklepu internetowego przy każdym asortymencie podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Zamówienie na wybrane Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie Asortymentu o najdłuższym czasie przygotowania zamówienia do wysyłki. Lou Lou Agnieszka Begier. zastrzega, że termin przygotowania zamówienia do wysyłki może ulec zmianie z przyczyn od niego niezależnych. 
6.4  Przy odbiorze zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki niezbędne jest sporządzenie i podpisanie przez Klienta i kuriera odpowiedniego protokołu oraz niezwłoczne zawiadomienie o powyższym fakcie Lou Lou Agnieszka Begier.
6.5. Lou Lou Agnieszka Begier.  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub opóźnienie w jego dostawie Asortymentu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.
6.6. Orientacyjny czas dostawy zależy od terminu dokonania płatności lub czasu złożenia zamówienia i wynosi w przybliżeniu: TNT: 3-4 dni robocze od zaksięgowania zapłaty lub 3 dni w przypadku zamówienia za pobraniem, z zastrzeżeniem pkt. 6.5 Regulaminu.
6.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.loulou.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VII. Płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
7.2.Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: 
b) płatnością w systemie elektronicznych płatności PayU.pl,
c) opłatą przy odbiorze towaru przedstawicielowi firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę. 
7.3. Podczas składania zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród możliwości podanych na stronach Sklepu internetowego. 
7.4.  W przypadku wybranego asortymentu Towarów Lou Lou Agnieszka Begier.  zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
7.5.  Lou Lou Agnieszka Begier.  zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze. W takim przypadku Klient może korzystać z innych form płatności. 
7.6. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówiony Asortyment, Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na dodatkowe zakupy w Sklepie internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Lou Lou Agnieszka Begier. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu nadpłaty.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je listem poleconym na adres korespondencyjny: Lou Lou Agnieszka Begier, ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las, adres email: kontakt@loulou.sklep.pl 
8.2 W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu środków na konto bankowe termin 10-dniowy, wskazany w pkt. 8.1. Regulaminu liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
b) towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zużyciu.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na dres wskazany w pkt. 7.1. Regulaminu.
8.5.  Zwracany Towar lub Towary należy odsyłać razem z otrzymaną z nim fakturą VAT.
8.6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: 
a) towaru o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
b) Towaru, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony, np. bielizna osobista, stroje kąpielowe,
c) Towar, który ulega szybkiemu zepsuciu, np. produkty spożywcze.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1.  Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancje  jakości producent.
9.2. Lou Lou Agnieszka Begier jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
9.3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie w związku z niezgodnością Towarów z umową. 
9.4. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu lub w formie listu poleconego na adres : Lou Lou Agnieszka Begier
ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las
9.5  Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie internetowym, opis transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
9.6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Lou Lou Agnieszka Begier  zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
9.7.  Lou Lou Agnieszka Begier rozpatruje reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Towaru, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. 
9.8.  W przypadku uznania reklamacji, wadliwy Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Lou Lou Agnieszka Begier  zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny Towar dostępny w Sklepie. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
9.9.  Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment, a w przypadku zapłaty za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym zamówieniu.
9.10. Lou Lou Agnieszka Begier zastrzega, że zdjęcia Towarów podane na stronach Sklepu są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli Asortymentu. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towaru dostarczonego z zamówionymi, oglądanego przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, które wynikają z ustawień (parametrów) monitora Klienta. 
9.11. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia SALONU o wadzie w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Asortymentu z umową.
9.12. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od umowy, Lou Lou Agnieszka Begier odeśle Klientowi zwrócony Asortyment na jego koszt.


X. Prawo autorskie i majątkowe


10.1 Kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek treści w całości lub części ze strony
www.loulou.com.pl bez pisemnej zgody jest zabronione.
10.2 W przypadku naruszenia praw autorskich lub majątkowych podmiot naruszający owe prawa musi zapłacić sumę w wysokości dwukrotności należnego wynagrodzenia od każdego nieuprawnionego użycia, oraz trzykrotność należytego wynagrodzenia w przypadku gdy naruszenie jest zawinione.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lou Lou Agnieszka Begier a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lou Lou Agnieszka Begier  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Lou Lou Agnieszka Begier
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XII. NEWSLETTER I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
10.2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
10.3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności: (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.louloustore.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera; (b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera; (c) uaktywnia przycisk „Zapisz się”; (d) aktywuje link wysłany na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.
10.4. Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
10.5. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres kontakt@loulou.sklep.pl lub poprzez przycisk „Rezygnuję z subskrypcji” w wiadomości e-mail. Umowa zostanie również rozwiązana, jeżeli Klient usunie Konto.
10.6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 wrzesień 2016 r.